به منظور تامین کلیه مایحتاج کارکنان محترم شرکت فرودگاهها و سازمان هواپیمایی شرکت تعاونی مصرف اقدام به ایجاد فروشگاه آنلاین مجهز به درگاه خرید اینترنتی در سایت شرکت تعاونی نموده است که با امید به خدا تا پایان مهرماه 1396 افتتاح خواهد گردید